Aktualne jadłospisy można pobrać z poniższych załączników.

Nawyki i cnoty 

WRZESIEŃ 
Pobożność – Modlę się w skupieniu
Nawyk: Szacunek wobec innych oraz szacunek dla zasad. 
1 i 2 tydzień: Wszyscy zasługują na szacunek. Okazuję szacunek innym (w rodzinie, w szkole oraz ludziom, którzy służą nam swoją pracą). 
3 tydzień: Staram się słuchać innych i szanować to, że mogą mieć inne zadanie. 
4 tydzień: Stosuję się do zasad panujących w domu i w szkole, bo wiem, że dzięki temu wszystkim nam żyje się lepiej (tworzenie dobrej atmosfery, porozumienie, zgoda, jedność, przyjemność) 
PAŹDZIERNIK
Pobożność: Modlę się na różańcu. 
Nawyk: Porządek. 
1 tydzień: Pilnuję, aby moja kurtka była powieszona na wieszaku, kalosze leżały na rurce a buty wisiały w worku. 
2 i 3 tydzień: Po skończonej pracy i zabawie odkładam rzeczy na swoje miejsce. 
4 tydzień: Dbam o estetykę mojej klasy nawet wtedy, gdy nie jestem dyżurnym. 
LISTOPAD
Pobożność: Modlę się za zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące. Swoim zachowaniem staram się naśladować Świętych.
Nawyk: Posłuszeństwo. 
1 tydzień: Dlaczego warto być posłusznym? 
2 i 3 tydzień: Jestem posłuszny w domu i w szkole: wykonuję to, o co proszą rodzice i pani od razu. 
4 tydzień: Moje posłuszeństwo jest źródłem radości dla moich najbliższych. 
GRUDZIEŃ
Pobożność: Przygotowuję się do Bożego Narodzenia. 
Nawyk: Współpraca. 
1 tydzień: Chętnie współpracuję ze wszystkimi bez względu na stopień sympatii do danych osób. 
2 tydzień: Umiem pożyczać swoje rzeczy innym. 
3 tydzień: Pomagam osobie, która tego potrzebuje. 
STYCZEŃ
Pobożność: Wiem, że mój Anioł Stróż jest zawsze przy mnie. 
Nawyk: Odpowiedzialność. 
1 tydzień: Wykonuję powierzone mi zadania – wypełniam swój dyżur. 
2 tydzień: Przyznaję się do popełnionych błędów. 
3 tydzień: Samodzielnie pakuję swój tornister. 
4 tydzień: Pamiętam o zabieraniu swoich rzeczy ze szkoły. 
LUTY 
Pobożność: Modlę się za kolegów i koleżanki z klasy.  
Nawyk: Dobre wykorzystanie czasu. 
1 tydzień: Zaczynam pracę od razu. 
2 tydzień: Staram się wykonywać prace rzetelnie i na miarę swoich możliwości. 
MARZEC 
Pobożność: W czasie trwania Wielkiego Postu ofiarowuję Panu Jezusowi moje dobre uczynki.
Nawyk: Cierpliwość. 
1 i 2 tydzień: Jestem cierpliwy w stosunku do innych.
3 i 4 tydzień: Cierpliwie czekam na swoją kolej w różnych sytuacjach w domu i w szkole (wypowiedź, posiłek, karta pracy, psychomotoryka itp.). 
KWIECIEŃ 
Cnota pobożności: Ciesze się ze Zmartwychwstania Pana Jezusa i z radością uczestniczę we Mszy Świętej.  
Nawyk: Szczerość. 
1 i 2 tydzień: Zawsze mam odwagę powiedzieć prawdę, nawet jeśli wiem, że spotkają mnie przykre konsekwencje. 
3 i 4 .tydzień: Kiedy jestem szczery, w moim sercu rodzi się radość. 
MAJ 
Pobożność: Modlę się do Najświętszej Maryi Panny i uczestniczę w nabożeństwach majowych.  
Nawyk: Wytrwałość w wykonanej pracy. 
1 tydzień: Pracuję wytrwale do końca. 
2 tydzień: Dbam o szczegóły mojej pracy. 
3 i 4 tydzień: Wykonuję swoja pracę z taką samą starannością na końcu i na początku. 
5 tydzień: Pracuję także wtedy, kiedy zajęcie przestało być ciekawe i przyjemne. 
CZERWIEC 
Pobożność: Modlę się za dzieci z całego świata. 
Nawyk: Optymizm. 
1 i 2 tydzień: Każdego dnia znajduję powody do radości. 
3 tydzień: Nie zrażam się trudnościami, nie narzekam. 
4 tydzień: Cieszę się ze swoich sukcesów i sukcesów kolegów.  

Opiekun i osobisty plan edukacyjny

Opiekun jest to nauczyciel, który w ramach swojej pracy zawodowej sprawuje pieczę nad określoną liczbą rodzin. Głównym obowiązkiem opiekuna jest pomoc rodzicom i samej uczennicy w przygotowaniu osobistego planu edukacyjnego i wychowawczego tak, aby zachowana została jedność kryteriów i działań wychowawczych rodziny i szkoły.

Należy odróżnić funkcję dydaktyczną, przynależną każdemu nauczycielowi oraz funkcję wychowawczą
i organizacyjną, przysługującą wychowawcy klasy, od funkcji koordynującej i doradczej właściwej opiekunowi, która u swych podstaw zakłada wzajemną akceptację i zaufanie.

Zadaniem opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w wychowaniu, pomaganie im w nakreśleniu planu wychowania, jakiego chcieliby dla swojego dziecka i sugerowanie im najskuteczniejszych sposobów jego realizacji. Spotkania rodziców z opiekunem odbywają się co najmniej 3-4 razy do roku. Rozmowa wymaga przygotowania zarówno ze strony opiekuna, jak i rodziców i powinna rozpocząć się od oceny stopnia realizacji celów uzgodnionych podczas poprzedniego spotkania. Tematy, jakie można poruszać przy okazji spotkania, są bardzo zróżnicowane. Rodzice i opiekun, którzy są w równym stopniu zainteresowani jak najpełniejszym rozwojem powierzonych sobie dzieci, nie mogą ograniczać się jedynie do omawiania ich wyników edukacyjnych. Należy poruszać wiele innych spraw, a zwłaszcza kwestie dotyczące zdolności nawiązywania relacji, zachowania w domu i w szkole, rozwoju charakteru, umiejętności pielęgnowania przyjaźni, sposobów wykorzystywania czasu wolnego itp., aby pomóc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju. Uczennice spotykają się ze swoim opiekunem jeden, dwa razy w miesiącu, w trakcie swojego pobytu w szkole.

 

Celem programu wychowawczego szkoły „ŹRÓDŁO” jest pomoc każdej uczennicy w jej integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu wolności osobistej i w ścisłej współpracy z rodzicami. Wychować oznacza nauczyć myśleć, decydować i działać według dobrze ukształtowanego sumienia, używając wszystkich otrzymanych od Boga talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu konkretnych cnót ludzkich. Program wychowawczy bardziej szczegółowo opisany jest w agendzie szkolnej.

Na każdy miesiąc proponowana jest jedna cnota, która staje się celem wysiłków wszystkich osób współtworzących Szkołę. Ten wspólny wysiłek rodziców, nauczycieli i uczennic sprawia, że wszyscy – nie tylko dzieci – mają okazję do pełnego rozwijania swojego człowieczeństwa. Ta praca nad sobą stanowi fundament kształtowania właściwej postawy wobec samego siebie, budowania odpowiednich stosunków międzyludzkich, a także relacji z Bogiem.

Dyżury. Oprócz zwykłych sytuacji,  mających miejsce w życiu szkolnym, takich jak troska o chore koleżanki lub pomoc w lekcjach, uczennice pełnią systematyczne dyżury, przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania swojej klasy i całej szkoły. W ten sposób realizują one jednocześnie pewien zakres programu wychowawczego.

Te drobne zajęcia nigdy nie są uważane za cel sam w sobie, lecz jedynie za środek, służący budzeniu
i rozwijaniu świadomości, że szczęście w życiu, w dużej mierze, osiąga się przez służbę innym. Równie ważne jak powierzenie dyżuru każdej uczennicy, jest pomaganie jej w byciu wytrwałą i odpowiedzialną w jego wykonywaniu, a w szczególności zwracanie jej uwagi na pozytywny wpływ wypełniania powierzonych zadań na życie klasy oraz szkoły. Dodatkowo, dyżury pomagają każdej uczennicy nabrać zaufania do siebie samej. Dzieje się tak, gdy widzi ona, że jest w stanie sprostać wysiłkowi potrzebnemu do dobrego ich wykonania.

Dyżury mogą być powierzane uczennicom według uznania wychowawcy klasy tak, aby nie wymagały od dziewcząt wysiłku przekraczającego ich aktualne możliwości i nie stanowiły zagrożenia dla jakości procesu edukacyjnego.

W szkole przykładowymi zadaniami mogą być:

 • ścieranie tablicy
 • zaopatrywanie klasy w kredę
 • dodatkowe – w razie potrzeby - sprzątnięcie klasy, korytarza lub innych pomieszczeń szkolnych
 • wietrzenie sali lekcyjnej
 • porządkowanie książek
 • pełnienie dyżuru w stołówce lub w innym miejscu w szkole
 • opieka nad młodszymi koleżankami
 • pomoc  przy ubieraniu przedszkolaków jadących busem
 • pełnienie funkcji dyżurnej szkolnej itp.

 

W roku szkolnym 2015/2016 w programie wychowawczym kładziemy szczególny nacisk na cnoty:

 • Wrzesień- dobre wykorzystanie czasu
 • Październik- duch służby
 • Listopad- współpraca
 • Grudzień- hojność
 • Styczeń- przyjaźń
 • Luty – lojalność
 • Marzec- posłuszeństwo
 • Kwiecień- optymizm
 • Maj- cierpliwość
 • Czerwiec- zaufanie

 

WOLONTARIAT
Istotnym elementem programu wychowawczego szkoły „Źródło" jest wdrażanie naszych uczennic w bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących. Chcemy, by nasze uczennice uczyły się od najmłodszych lat korzystania z wolności w sposób odpowiedzialny, aby myślały o innych.

Promowanie różnych działań solidarności jest niezbędnym uzupełnieniem ogólnego rozwoju naszych uczennic, które uczą się doceniać wartość tego, co mają a jednocześnie uczą się dzielić z innymi, pomagając im w ich potrzebach. Praca tego rodzaju stanowi doskonałą podstawę do kształtowania postawy odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za społeczeństwo, w którym żyjemy.

 

 

Model Edukacyjny szkół „Sternika", oparty jest na fundamencie edukacji spersonalizowanej, dąży do osiągnięcia przez każdą osobę pełni rozwoju jej możliwości i zdolności, własnego kryterium oraz dojrzałości i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest także personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba). 

Najkrócej rzecz ujmując, w wychowaniu całościowym chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na pięć obszarów:

 1. rozum – dążenie do prawdy;
 2. wola – dążenie do dobra;
 3. emocje – radość z czynienia dobra;
 4. ciało – narzędzie czynienia dobra;
 5. duch – otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i z innymi.

Zgodnie z tymi zasadami szkoła "Źródło" zapewnia swoim uczennicom poprzez codzienne zajęcia szkolne edukację spersonalizowaną - traktującą każdą uczennicę jako wyjątkową i niepowtarzalną osobę - i umożliwiającą własny rozwój poprzez przyswajanie wiedzy, rozwijanie zdolności i kształtowanie cnót. W ten sposób przygotowuje się każdą osobę do życia zgodnie z własną godnością, odnajdując radość w dobrze wykonywanej pracy, w przyjaźni z innymi oraz w solidarnym i skutecznym działaniu na rzecz rozwoju społeczności ludzkiej.

Styl ten dąży do jedności życia, dobrowolnie zaangażowanego i szczęśliwego. Obecny jest w całym procesie wychowawczym i przejawia się w wielu drobiazgach: w sposobie obcowania z ludźmi, w radości, dbałości o rzeczy materialne, czystości.
Model edukacyjny nasuwa konkretny sposób organizacji codziennych zajęć klasowych, to znaczy: określa styl nauczania, wychowania i relacji z innymi, czyli zasady ogólne stanowiące wspólny mianownik i wiążące dla wszystkich nauczycieli.

Nie należy jednak mylić modelu z metodą. Istnieje bowiem wiele metod, a ich skuteczność zależy od tego, czy są odpowiedzią na to, czego w danym momencie potrzebuje uczennica, bądź cała klasa, i czy służą osiągnięciu przewidzianych celów. Ważne jest by stosowane metody były spójne z zasadami i celami działalności szkoły.

 

Grupa nauczycieli pracujących z tą samą grupą uczniów tworzy zespół edukacyjny. Są to specjaliści sprawujący różne funkcje dydaktyczne lub wychowawcze, którzy w sposób skoordynowany działają na rzecz pełnego wychowania każdego ucznia (Model Edukacyjny).

Zadaniem zespołu jest zapewnienie spójności i ciągłości procesowi nauki i wychowania. Nauczyciele pracujący w ramach zespołu zobowiązani są do ścisłej współpracy ze sobą podczas ustalania zadań na każdy miesiąc, doboru materiałów, kart pracy do realizacji tematu. Dzielą się ze sobą pomysłami na prace plastyczne i wybierają te, które będą realizowane. Konsultują ze sobą metody nauczania, decydując się na te, które najbardziej pasują do naszego stylu pracy.

Spotkania zespołu są także miejscem konsultacji problemów wychowawczych zaistniałych w grupie, jak również dzielenia się sukcesami w pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami, np.: wybitnie uzdolnionymi w danej dziedzinie. To miejsce, gdzie nauczyciele dzielą się ze sobą pracą – nie tylko doświadczeniem jako takim, lecz również konkretnymi zadaniami do wykonania.

Współpraca w ramach zespołu z innymi nauczycielami nie oznacza rezygnacji z własnego, osobistego stylu, a często stanowi wielką pomoc, w końcu jak mówi przysłowie co dwie głowy, to nie jedna. 

 
Strona 13 z 13

Kalendarz

loader

Użytkownicy

Odwiedza nas 387 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie 
 

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na adres

przedszkole.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

szkola.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego w dziale kontakt.

Kontakt

"Źródło" Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków

ul. Radzikowskiego 52, 31-305 Kraków-Azory

tel. 605 077 166

 

Go to top