Opiekun i osobisty plan edukacyjny

Opiekun jest to nauczyciel, który w ramach swojej pracy zawodowej sprawuje pieczę nad określoną liczbą rodzin. Głównym obowiązkiem opiekuna jest pomoc rodzicom i samej uczennicy w przygotowaniu osobistego planu edukacyjnego i wychowawczego tak, aby zachowana została jedność kryteriów i działań wychowawczych rodziny i szkoły.

Należy odróżnić funkcję dydaktyczną, przynależną każdemu nauczycielowi oraz funkcję wychowawczą
i organizacyjną, przysługującą wychowawcy klasy, od funkcji koordynującej i doradczej właściwej opiekunowi, która u swych podstaw zakłada wzajemną akceptację i zaufanie.

Zadaniem opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w wychowaniu, pomaganie im w nakreśleniu planu wychowania, jakiego chcieliby dla swojego dziecka i sugerowanie im najskuteczniejszych sposobów jego realizacji. Spotkania rodziców z opiekunem odbywają się co najmniej 3-4 razy do roku. Rozmowa wymaga przygotowania zarówno ze strony opiekuna, jak i rodziców i powinna rozpocząć się od oceny stopnia realizacji celów uzgodnionych podczas poprzedniego spotkania. Tematy, jakie można poruszać przy okazji spotkania, są bardzo zróżnicowane. Rodzice i opiekun, którzy są w równym stopniu zainteresowani jak najpełniejszym rozwojem powierzonych sobie dzieci, nie mogą ograniczać się jedynie do omawiania ich wyników edukacyjnych. Należy poruszać wiele innych spraw, a zwłaszcza kwestie dotyczące zdolności nawiązywania relacji, zachowania w domu i w szkole, rozwoju charakteru, umiejętności pielęgnowania przyjaźni, sposobów wykorzystywania czasu wolnego itp., aby pomóc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju. Uczennice spotykają się ze swoim opiekunem jeden, dwa razy w miesiącu, w trakcie swojego pobytu w szkole.

 

Celem programu wychowawczego szkoły „ŹRÓDŁO” jest pomoc każdej uczennicy w jej integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu wolności osobistej i w ścisłej współpracy z rodzicami. Wychować oznacza nauczyć myśleć, decydować i działać według dobrze ukształtowanego sumienia, używając wszystkich otrzymanych od Boga talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu konkretnych cnót ludzkich. Program wychowawczy bardziej szczegółowo opisany jest w agendzie szkolnej.

Na każdy miesiąc proponowana jest jedna cnota, która staje się celem wysiłków wszystkich osób współtworzących Szkołę. Ten wspólny wysiłek rodziców, nauczycieli i uczennic sprawia, że wszyscy – nie tylko dzieci – mają okazję do pełnego rozwijania swojego człowieczeństwa. Ta praca nad sobą stanowi fundament kształtowania właściwej postawy wobec samego siebie, budowania odpowiednich stosunków międzyludzkich, a także relacji z Bogiem.

Dyżury. Oprócz zwykłych sytuacji,  mających miejsce w życiu szkolnym, takich jak troska o chore koleżanki lub pomoc w lekcjach, uczennice pełnią systematyczne dyżury, przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania swojej klasy i całej szkoły. W ten sposób realizują one jednocześnie pewien zakres programu wychowawczego.

Te drobne zajęcia nigdy nie są uważane za cel sam w sobie, lecz jedynie za środek, służący budzeniu
i rozwijaniu świadomości, że szczęście w życiu, w dużej mierze, osiąga się przez służbę innym. Równie ważne jak powierzenie dyżuru każdej uczennicy, jest pomaganie jej w byciu wytrwałą i odpowiedzialną w jego wykonywaniu, a w szczególności zwracanie jej uwagi na pozytywny wpływ wypełniania powierzonych zadań na życie klasy oraz szkoły. Dodatkowo, dyżury pomagają każdej uczennicy nabrać zaufania do siebie samej. Dzieje się tak, gdy widzi ona, że jest w stanie sprostać wysiłkowi potrzebnemu do dobrego ich wykonania.

Dyżury mogą być powierzane uczennicom według uznania wychowawcy klasy tak, aby nie wymagały od dziewcząt wysiłku przekraczającego ich aktualne możliwości i nie stanowiły zagrożenia dla jakości procesu edukacyjnego.

W szkole przykładowymi zadaniami mogą być:

 • ścieranie tablicy
 • zaopatrywanie klasy w kredę
 • dodatkowe – w razie potrzeby - sprzątnięcie klasy, korytarza lub innych pomieszczeń szkolnych
 • wietrzenie sali lekcyjnej
 • porządkowanie książek
 • pełnienie dyżuru w stołówce lub w innym miejscu w szkole
 • opieka nad młodszymi koleżankami
 • pomoc  przy ubieraniu przedszkolaków jadących busem
 • pełnienie funkcji dyżurnej szkolnej itp.

 

W roku szkolnym 2015/2016 w programie wychowawczym kładziemy szczególny nacisk na cnoty:

 • Wrzesień- dobre wykorzystanie czasu
 • Październik- duch służby
 • Listopad- współpraca
 • Grudzień- hojność
 • Styczeń- przyjaźń
 • Luty – lojalność
 • Marzec- posłuszeństwo
 • Kwiecień- optymizm
 • Maj- cierpliwość
 • Czerwiec- zaufanie

 

WOLONTARIAT
Istotnym elementem programu wychowawczego szkoły „Źródło" jest wdrażanie naszych uczennic w bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących. Chcemy, by nasze uczennice uczyły się od najmłodszych lat korzystania z wolności w sposób odpowiedzialny, aby myślały o innych.

Promowanie różnych działań solidarności jest niezbędnym uzupełnieniem ogólnego rozwoju naszych uczennic, które uczą się doceniać wartość tego, co mają a jednocześnie uczą się dzielić z innymi, pomagając im w ich potrzebach. Praca tego rodzaju stanowi doskonałą podstawę do kształtowania postawy odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za społeczeństwo, w którym żyjemy.

 

 

Model Edukacyjny szkół „Sternika", oparty jest na fundamencie edukacji spersonalizowanej, dąży do osiągnięcia przez każdą osobę pełni rozwoju jej możliwości i zdolności, własnego kryterium oraz dojrzałości i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest także personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba). 

Najkrócej rzecz ujmując, w wychowaniu całościowym chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na pięć obszarów:

 1. rozum – dążenie do prawdy;
 2. wola – dążenie do dobra;
 3. emocje – radość z czynienia dobra;
 4. ciało – narzędzie czynienia dobra;
 5. duch – otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i z innymi.

Zgodnie z tymi zasadami szkoła "Źródło" zapewnia swoim uczennicom poprzez codzienne zajęcia szkolne edukację spersonalizowaną - traktującą każdą uczennicę jako wyjątkową i niepowtarzalną osobę - i umożliwiającą własny rozwój poprzez przyswajanie wiedzy, rozwijanie zdolności i kształtowanie cnót. W ten sposób przygotowuje się każdą osobę do życia zgodnie z własną godnością, odnajdując radość w dobrze wykonywanej pracy, w przyjaźni z innymi oraz w solidarnym i skutecznym działaniu na rzecz rozwoju społeczności ludzkiej.

Styl ten dąży do jedności życia, dobrowolnie zaangażowanego i szczęśliwego. Obecny jest w całym procesie wychowawczym i przejawia się w wielu drobiazgach: w sposobie obcowania z ludźmi, w radości, dbałości o rzeczy materialne, czystości.
Model edukacyjny nasuwa konkretny sposób organizacji codziennych zajęć klasowych, to znaczy: określa styl nauczania, wychowania i relacji z innymi, czyli zasady ogólne stanowiące wspólny mianownik i wiążące dla wszystkich nauczycieli.

Nie należy jednak mylić modelu z metodą. Istnieje bowiem wiele metod, a ich skuteczność zależy od tego, czy są odpowiedzią na to, czego w danym momencie potrzebuje uczennica, bądź cała klasa, i czy służą osiągnięciu przewidzianych celów. Ważne jest by stosowane metody były spójne z zasadami i celami działalności szkoły.

 

Grupa nauczycieli pracujących z tą samą grupą uczniów tworzy zespół edukacyjny. Są to specjaliści sprawujący różne funkcje dydaktyczne lub wychowawcze, którzy w sposób skoordynowany działają na rzecz pełnego wychowania każdego ucznia (Model Edukacyjny).

Zadaniem zespołu jest zapewnienie spójności i ciągłości procesowi nauki i wychowania. Nauczyciele pracujący w ramach zespołu zobowiązani są do ścisłej współpracy ze sobą podczas ustalania zadań na każdy miesiąc, doboru materiałów, kart pracy do realizacji tematu. Dzielą się ze sobą pomysłami na prace plastyczne i wybierają te, które będą realizowane. Konsultują ze sobą metody nauczania, decydując się na te, które najbardziej pasują do naszego stylu pracy.

Spotkania zespołu są także miejscem konsultacji problemów wychowawczych zaistniałych w grupie, jak również dzielenia się sukcesami w pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami, np.: wybitnie uzdolnionymi w danej dziedzinie. To miejsce, gdzie nauczyciele dzielą się ze sobą pracą – nie tylko doświadczeniem jako takim, lecz również konkretnymi zadaniami do wykonania.

Współpraca w ramach zespołu z innymi nauczycielami nie oznacza rezygnacji z własnego, osobistego stylu, a często stanowi wielką pomoc, w końcu jak mówi przysłowie co dwie głowy, to nie jedna. 

 
Strona 14 z 14

Kalendarz

loader

Użytkownicy

Odwiedza nas 347 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie 
 

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na adres

przedszkole.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

szkola.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego w dziale kontakt.

Kontakt

"Źródło" Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków

ul. Radzikowskiego 52, 31-305 Kraków-Azory

tel. 605 077 166

 

Go to top